اطلاعات فنی میلگرد اجدار

 

مطابق با استاندارد ملي 3132 ايران درگريدهاي:

میلگردساده س 240 دراقطار 8تا 32 ميليمتر به صورت شاخه اي و8-16 ميليمتر به صورت کلاف 1.5و2 تني.

   آج 340 (A2)دراقطار 8تا16 ميليمتر به صورت كلاف 1.5و2 تني.

   آج 350   دراقطار 8تا16 ميليمتر به صورت كلاف 1.5و2 تني.

  آج400  (A3)دراقطار 8تا 32 ميليمتر به صورت شاخه اي و8-16 ميليمتر به صورت کلاف 1.5و2 تني.

  آج420  دراقطار 8تا 32 ميليمتر به صورت شاخه اي و8-16 ميليمتر به صورت کلاف 1.5و2 تني.               

  آج500  (A4)دراقطار 8تا 32 ميليمتر به صورت شاخه اي .               

  آج520  دراقطار 8تا 32 ميليمتر به صورت شاخه اي .      

مقداروزن میلگرد
قطر اسمی(mm) وزن به طول(kg/m)

وزن یک شاخه 12متری(kg)

8 0.395 4.75
10 0.616 7.4
12 0.888 10.65
14 1.21 14.5
16 1.56 18.7
18 2 24
20 2.47 29.6
22 2.98 35.7
25 3.8 45.6
28 4.83 58
32 6.31 75.7

 

خواص مکانیکی

نوع میلگرد

(مطابق با استانداردملی3132)

نوع میلگرد

(معادل بازار)

استحکام  تسليم بالایی (نيوتن بر ميليمتر مربع) حداقل مقاومت كششي(نيوتن بر ميليمتر مربع) نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم بالایی حداقلدرصد ازدياد طول
حداقل حداکثر A5 A10
س240 A1 240 - 360 1.25 25 18
آج340 A2 340 - 500 18 15
آج350 - 350 455 500 17 -
آج400 A3 400 - 600 16 12
آج420 - 420 545 600 16 -
آج500 A4 500 - 650 10 8
آج520 - 520 675 690 13 -